Regulamin konkursu

  REGULAMIN KONKURSU §1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Bethink Sp. z o.o. z  siedzibą  w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000668811, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  31200,00  PLN, NIP: 781-194-37-56, REGON: 366802351 („Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
§2. Szczegółowe zasady realizacji konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2021 po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie w formie posta w portalu Facebook (“Post Konkursowy”) – na fanpage’u Organizatora po adresem: https://www.facebook.com/wiecejnizlek
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz które akceptują postanowienia Regulaminu i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w § 2 ust. 2 (“Uczestnicy” lub pojedynczo “Uczestnik”).
 3. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 31.05. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, zamieszczając ją w komentarzu pod ogłoszeniem o konkursie zamieszczonym w formie posta w portalu Facebook (“Post Konkursowy”) – na fanpage’u Organizatora po adresem: https://www.facebook.com/wiecejnizlek
 4. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybranych pięćdziesiąt (50) odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najbardziej kreatywne i zabawne. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskują prawo do nagrody stając się laureatami („Laureaci”). Każdy z pięćdziesięciu (50) Laureatów Konkursu zostanie nagrodzony rocznym dostępem do serwisu internetowego: https://polipragmatyk.pl/#start o wartości 288,00 zł każdy, a także nagrodą pieniężną w wysokości 25,33 zł każda. 
 5. Spośród odpowiedzi Laureatów Konkursu Komisja dokona wyboru 12 szczególnie wyróżniających się odpowiedzi, które zostaną dodatkowo nagrodzone półrocznymi dostępami do “Kursu do LEK” (https://wiecejnizlek.pl/kurs-do-lek/) o wartości 1599,00 zł każda (“Nagrody Główne”), a także nagrodami pieniężnymi o wartości 177,65 zł każda. 
 6. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie podlegają wypłacie Laureatom i są przekazywana przez Organizatora bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego. Spółka przekazuje Laureatowi jedynie odpowiednią nagrodę rzeczową (“Kurs do LEK” lub dostęp do serwisu “Polipragmatyk”).
 7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 2.06.2021 r. Lista Laureatów wraz ze wskazaniem tych osób, którym zostanie przyznana także Nagroda Główna zostanie opublikowana, w formie posta w portalu Facebook – na fanpage’u Organizatora po adresem: https://www.facebook.com/wiecejnizlek
 8. Warunkiem przekazania odpowiednich nagród danemu Laureatowi jest zgłoszenie się przez tego Laureata do Organizatora drogą mailową na adres: info@wiecejnizlek.pl lub poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną bezpośrednio na fanpage “Więcej niż LEK”, a także przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do dokonania identyfikacji podatkowej (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).   
 9. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub dobra osób trzecich.
 10. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na publikację i rozpowszechnianie  jego odpowiedzi na pytanie konkursowe przez Organizatora z pomocą wszelkich kanałów komunikacji Internetowej pozostających w dyspozycji Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz bez wynagrodzenia. 
§3 Ochrona danych osobowych 
 1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo (w przypadku Laureatów Konkursu): PESEL, adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).
 3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych). 
 5. Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.
 6. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu – w niezbędnym zakresie – mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureatów Konkursu) inni odbiorcy danych osobowych: kancelaria podatkowa (w celu prawidłowego naliczenia i odprowadzenia podatku), a także inni Uczestnicy i Laureaci oraz inni użytkownicy portalu Facebook, którzy będą mieli dostęp do posta z ogłoszeniem o Konkursie.  
 7. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator zachowa niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).
 9. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: info@wiecejnizlek.pl lub info@bethink.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§4 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: info@wiecejnizlek.pl
 2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§5 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie pod adresem: https://wiecejnizlek.pl/regulamin-konkursu/
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie przed jego rozstrzygnięciem poprzez usunięcie komentarza z odpowiedzią na pytanie Konkursowe udzieloną w trybie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: info@wiecejnizlek.pl