Uczelnia medyczna to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności kliniczne. To również skomplikowana machina złożona z wielu elementów, w którym każda osoba i każda jednostka pełni określoną rolę. Zaczynając studia, można pogubić się w gąszczu nowych terminów, funkcji i miejsc, które często diametralnie różnią się od znanej nam wcześniej ze szkoły struktury. Wspólnie przebrniemy jednak przez wszystkie nieznane Ci dotąd zakamarki akademickiego świata. 🌍 Dowiesz się, czy będziesz chodzić na szpilki, czy w szpilkach, czy na sesji pstrykają zdjęcia i czy na ćwiczeniach trzeba robić pompki. Po przeczytaniu tego artykułu nie straszne Ci będą wejściówki, seminaria, rektorat czy nawet Pani z Dziekanatu. 👀

Zapraszamy do lektury!

Po przeczytaniu tego wpisu dowiesz się:

  1. Jakie są główne jednostki organizacyjne na uczelni medycznej i jakie role pełnią?
  2. Kim jest dziekan i jakie są jego główne obowiązki na uczelni?
  3. Jakie są różnice między wykładami, ćwiczeniami i seminariami na studiach medycznych?
  4. Czym jest sesja egzaminacyjna i jakie typy egzaminów mogą występować podczas studiów medycznych?
  5. Jakie są najważniejsze miejsca na mapie uczelni medycznej, które powinien znać każdy student?

 

Struktura uczelni 🏫

 

Uczelnie medyczne posiadają swoją własną, unikatową strukturę, która nieco różni się od tej na wcześniejszych szczeblach edukacji. 🪜 Od wydziałów po grupy, każdy element ma swoje znaczenie i tworzy sprawnie działającą hierarchię. Wszystko po kolei – zacznijmy od najwyższego stopnia.

 

Szkoła wyższa (uczelnia) – instytucja, gdzie studenci uczą się czegoś innego niż to, co będzie na egzaminie, tak jak i sztuki przygotowania prezentacji na ostatnią chwilę. A tak naprawdę jest to szkoła kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny oferują jednolite studia magisterskie. Ich zakończenie skutkuje uzyskaniem tytułu lekarza lub lekarza dentysty (który jest równorzędny z tytułem magistra). Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich otwiera drogę do kontynuowania nauki na szczeblu szkoły doktorskiej.

 

Wydział – jedna z podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, która prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej. Na uczelni medycznej można spotkać wydziały takie jak wydział lekarski, wydział lekarsko-stomatologiczny, wydział nauk o zdrowiu czy też wydział farmaceutyczny. Na czele każdego wydziału stoi Dziekan.

 

Wydział prowadzi studia o różnych kierunkach. Dla przykładu – na części uczelni na wydziale nauk o zdrowiu mogą znaleźć się kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka lub zdrowie publiczne.

 

Instytut – jednostka w strukturze uczelni większa od katedry i zakładu, a mniejsza od wydziału. Czasami występuje jako samodzielna instytucja badawcza.

 

Katedra – święte sanktuarium, gdzie studenci modlą się, żeby nie było wejściówki na zajęciach. W pozostałym czasie to jednostka obejmująca jeden lub więcej pokrewnych przedmiotów nauki. W skład katedry wchodzi wiele osób, w tym profesorowie zwyczajni, nadzwyczajni, zastępcy profesorów, prowadzący wykłady zlecone oraz pomocniczy pracownicy naukowi. W ramach katedry mogą być prowadzone jeden lub więcej zakładów, a na jej czele stoi kierownik katedry wybrany spośród profesorów danej katedry.

 

Klinika – wyspecjalizowany oddział szpitalny wchodzący w skład uczelni lub instytutu naukowego. Oprócz leczenia chorych zajmuje się działalnością badawczo-dydaktyczną.

 

Zakład – jednostka organizacyjna uczelni o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut i katedra. Zazwyczaj jest skupiony wokół konkretnego profesora.

 

👉🏼 Przykład: W GUMed Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii zawiera w sobie Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Zakład Kardioanestezjologii.

 

Grupa dziekańska – podstawowy sposób podziału rocznika na danym kierunku studiów. Zazwyczaj liczy 20–25 osób. Grupy dziekańskie często dzielone są na równe, mniejsze grupy, tworząc grupy ćwiczeniowe, oznaczone zwyczajowo literami alfabetu. W grupach ćwiczeniowych odbywa się część zajęć.


👉🏼 Przykład: Jesteś w grupie 4. (dziekańskiej), a Twoja grupa liczy 24 osoby. Na liście z dziekanatu znajdujesz się na pozycji 1. Jeżeli na dane zajęcia grupa będzie podzielona na dwie części, pierwsze 12 osób (w tym Ty) znajdzie się w podgrupie A (4A), a pozostała część – w podgrupie B (4B). Analogicznie sytuacja wygląda podczas podziału na jeszcze mniejsze, 6-osobowe grupki (wówczas podgrupy będą miały przyznane literki od A do D).

 

Ważne miejsca na studenckiej mapie 🗺️

 

Część tych miejsc pewnie jest Ci już znana, a część zupełnie obca. Niedługo staną się nieodzownym elementem Twojego uczelnianego życia, dlatego warto się z nimi zapoznać.

 

Akademik (dom studencki) – malarz-tancerz-akrobata wśród miejsc mieszkalnych. 🕺🏼 Za dnia jest zwyczajnym miejscem do nauki i życia, wieczorem dorywczo zamienia się w dyskotekę. 🪩 Właściwie jest to budynek lub kompleks budynków przeznaczonych na zakwaterowanie studentów, często na terenie kampusu uczelni. Akademiki zapewniają studentom miejsca do mieszkania w korzystnej cenie. Ponadto życie w akademiku często sprzyja integracji społecznej i tworzeniu niesamowitych wspomnień. 🎉

 

Aula – duże pomieszczenie umożliwiające zbieranie się większej liczby osób. Na auli odbywają się wykłady dla całego roku i różnego rodzaju spotkania. Ponieważ aule zazwyczaj wyposażone są w podwyższone estrady lub mównice dla prelegentów, miejsca siedzące dla publiczności oraz systemy nagłaśniające mogą służyć jako miejsce, gdzie odbywają się ważne uroczystości czy konferencje.

 

Biblioteka akademicka (biblioteka uczelniana, biblioteka uniwersytecka) – biblioteka, której organizatorem jest szkoła wyższa. Często biblioteki akademickie posiadają bogate kolekcje specjalistyczne w obszarach naukowych reprezentowanych przez daną uczelnię oraz dostęp do zasobów elektronicznych, które umożliwiają studentom i badaczom korzystanie z publikacji zawierających informacje o najnowszych osiągnięciach naukowych. 📚

 

Biuro Karier – instytucja działająca w ramach uczelni, której celem jest wspieranie studentów i absolwentów w ich rozwoju zawodowym i znalezieniu pracy. Główne funkcje biura karier obejmują doradztwo zawodowe, udzielanie wsparcia i porad w zakresie wyboru kierunku kariery, planowania ścieżki zawodowej, pisania CV, przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych, a także pośrednictwo w szukaniu pracy poprzez udostępnianie ofert pracy i staży. 🏆

 

Centrum Symulacji Medycznych (CSM) – miejsce, gdzie manekiny cieszą się lepszym zdrowiem niż studenci medycyny. W rzeczywistości jest to zaawansowana placówka szkoleniowa, która wykorzystuje technologie symulacyjne do szkolenia studentów kierunków medycznych. Te centra są wyposażone w symulatory medyczne, dzięki którym studenci w bezpiecznych warunkach mogą przećwiczyć różne procedury medyczne, czy też scenariusze kliniczne zanim wykonają je w pracy. Na pierwszych latach studiów nauczysz się tam m.in. udzielania pierwszej pomocy, czy pobierania krwi. 🎮

ℹ️ Nazwa tej placówki może różnić się w zależności od uczelni, na której się znajduje.

 

Czytelnia – część biblioteki, gdzie, dzięki obowiązującemu często zakazie rozmów, można w ciszy i spokoju wykorzystać czas na naukę. 📖 W tym miejscu możesz skorzystać także z zasobów bibliotecznych, które z różnych względów nie są udostępniane do wypożyczenia.

 

Dziekanat (Dział Spraw Studenckich) – pomimo iż w oczach wielu studentów drzwi dziekanatu to wrota do piekieł, 👹 jest to bardzo ważna i przydatna dla studentów jednostka organizacyjna uczelni. W dziekanacie załatwisz większość spraw formalnych i organizacyjnych związanych ze studiowaniem lub uzyskasz informacje, gdzie należy się udać, żeby to wykonać. Dziekanat jest rodzajem biura, stanowiącym wsparcie dla dziekana.

 

Poliklinika – przychodnia działająca przy klinice, w której studenci medycyny odbywają praktyki.

 

Rektorat – królestwo Rektora i Prorektorów, ale według definicji jest to również okres sprawowania urzędu rektora. 🏰

 

Sekretariat – biuro odpowiedzialne za sprawy administracyjne i organizacyjne w danej jednostce. Często pośredniczy w kontakcie pomiędzy studentami a – na przykład – kierownikiem katedry. Jeśli potrzebujesz uzyskać informacje na temat zajęć prowadzonych na danej katedrze, umówić termin zaliczenia dla siebie bądź grupy lub uzyskać informacje o ocenie z zaliczenia, sekretariat będzie ku temu idealnym miejscem. 📇

 

Szpital kliniczny – rodzaj szpitala, najczęściej o wysokiej referencyjności, który jest związany z uczelnią medyczną, stanowiąc dla niej bazę naukowo-dydaktyczną. Odbywają się tam zajęcia kliniczne na wyższych latach 🏥

 

Osoby i funkcje, które warto znać 👨🏼‍🏫👩🏻‍🏫

 

Znajomość tych osób powinna ułatwić Ci codzienne życie na uczelni. Kto tak naprawdę rządzi uczelnią i kto chodzi w pelerynie z gronostajów? Już za chwilę się tego dowiesz.

 

Adiunkt – stopień naukowy i stanowisko akademickie nauczyciela akademickiego w stopniu doktora lub doktora habilitowanego.

 

Asystent (prowadzący) – potocznie osoba prowadząca zajęcia (seminaria, ćwiczenia).

 

Docent – osoba z tytułem doktora lub doktora habilitowanego pracująca na stanowisku wyższym od stanowiska adiunkta, a niższym od stanowiska profesora na uczelni. 🚨 Spoiler alert – nie jest to osoba, która docenia, że udało nam się nauczyć na dzisiejsze zajęcia.

 

Dziekan – kierownik jednostki wydziałowej na uczelni wyższej, odpowiedzialny za organizację i nadzór nad działalnością dydaktyczną, naukową i administracyjną na danym wydziale. Jest również przewodniczącym rady wydziału. Kadencja dziekana i prodziekanów trwa cztery lata i może być przedłużona o kolejną, następującą po sobie, jedną kadencję.

 

Kanclerz – osoba kierująca całą administracją i gospodarką uczelni.

 

Kierownik katedry – osoba odpowiedzialna za zarządzanie katedrą na uczelni, nadzorująca działalność naukową, dydaktyczną i badawczą w danej dziedzinie nauki.

 

Opiekun roku – nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny uczelni odpowiedzialny za opiekę nad studentami w określonym roku studiów, udzielanie porad oraz rozwiązywanie problemów związanych z edukacją.

 

Pracownik dziekanatu – najważniejsza osoba zatrudniona na uczelni. W teorii świadczy wsparcie administracyjne dla dziekana oraz obsługuje sprawy związane z funkcjonowaniem wydziału, ale w rzeczywistości to właśnie pracownik dziekanatu dzierży władzę w rękach (przynajmniej w naszych oczach 😉). Dobry kontakt z pracownikami dziekanatu potrafi ułatwić życie. 🧁

 

Pracownik sekretariatu – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i obsługę dokumentów w danej katedrze. Dowiesz się od niej wszystkich niezbędnych informacji o zajęciach i ocenach z zaliczeń. Pośredniczy w kontakcie między studentami a profesorami.

 

Prorektor – zastępca rektora, który wspomaga jego działania i pełni funkcje administracyjno-reprezentacyjne. Często jest odpowiedzialny za konkretne dziedziny działalności uczelni, np. kwestie dydaktyczne, naukowe czy administracyjne.

 

Prodziekan – pełni funkcję zastępcy dziekana na wydziale uczelni wyższej, wspierając go w zarządzaniu oraz reprezentując w przypadku jego nieobecności. Podobnie jak prorektor może być odpowiedzialny za konkretną część działalności, np. Prodziekan ds. studenckich to dla studentów jedna z najważniejszych osób – pełni nadzór nad tokiem studiów oraz reprezentuje wydział w sprawach wynikających z powierzonych zadań.

 

ℹ️ Nie wiesz, czy pismo w danej sprawie kierować do Dziekana, Prodziekana, czy do Rektora? Na stronie twojej uczelni powinien być umieszczony zakres obowiązków osób, które pełnią te funkcje.

 

Rada wydziału – to organ kolegialny na uczelni wyższej złożony z przedstawicieli kadry naukowej i studentów, odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na danym wydziale, m.in. zatwierdza programy studiów.

 

Rektor – Pan i Władca uczelni, któremu przysługuje tytuł Magnificencji. Jest odpowiedzialny za kierowanie całą instytucją, reprezentowanie uczelni na zewnątrz oraz podejmowanie strategicznych decyzji. Jest również zwierzchnikiem pracowników, studentów i doktorantów. Na oficjalnych uroczystościach często nosi pelerynę z gronostajów. 🤴🏻

 

Samorząd studencki – organizacja reprezentująca interesy studentów na uczelni, zajmująca się organizacją życia studenckiego, promocją działań sportowych, rozrywkowych oraz wspieraniem studentów w rozmaitych sprawach.

 

Senat – organ kolegialny na uczelni wyższej, składający się z przedstawicieli kadry naukowej, studentów i pracowników administracyjnych, odpowiedzialny za podejmowanie ważnych decyzji dotyczących działalności uczelni.

 

Starosta – osoba na danym roku, która przewodzi grupie (starosta grupy) lub rocznikowi (starosta roku). Do obowiązków tej osoby należą: reprezentowanie rocznika (lub grupy), nawiązywanie kontaktów z wykładowcami, ustalanie terminu egzaminu, odbieranie e-maili od wykładowców i ich rozsyłanie do studentów, a także inne czynności. Starości są wybierani na początku pierwszego roku akademickiego i pełnią tę funkcję przez cały okres studiów (chyba że w międzyczasie skapitulują – wtedy krócej).

 

Wykładowca – osoba prowadząca wykłady na uczelni, dzieląca się wiedzą i doświadczeniem ze studentami teoretycznie w formie monologu (w praktyce różnie bywa, nie znasz dnia ani godziny, kiedy padnie jakieś pytanie). Może, ale nie musi, prowadzić zajęcia praktyczne ze studentami. 👨🏼‍🏫

 

Zajęcia i zaliczenia…

…czyli 101 fancy nazw na lekcję, sprawdzian, kartkówkę i egzamin.

 

Ćwiczenia – 🚨 spoiler alert! Na ćwiczeniach nie trzeba biegać. Zajęcia ćwiczeniowe to rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach, których celem jest pogłębianie wiedzy zdobytej w czasie wykładów i seminariów oraz szlifowanie umiejętności praktycznych. Ćwiczenia często odbywają się w mniejszych grupach. 🏃🏽‍♂️🏃🏻‍♀️💨

 

E-learning – forma nauki, która zyskała gigantyczną popularność w ostatnich latach. Wykorzystuje technologie internetowe do zdalnego kształcenia, umożliwiające uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych, interakcję z nauczycielem oraz samodzielną pracę z zadaniami. 👩🏻‍💻 Trzy plusy i żadnego minusa.

 

Egzamin test w sesji sprawdzający wiedzę z całego semestru/roku z konkretnego przedmiotu (czyli w praktyce wszystko, a zwłaszcza zagadnienia z wykładu sygnalizowane słowami: „Proszę Państwa, proszę tego nie zapisywać, to nie jest ważne! Tego nie będzie na egzaminie.”). Obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz zagadnienia zawarte w sylabusie przedmiotu. 📝

 

Egzamin komisyjny (komis) – w przypadku oblania ostatniego egzaminu poprawkowego jest to ostatnia szansa dla studenta na uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o możliwość przystąpienia do egzaminu komisyjnego egzamin przeprowadzany jest przed komisją egzaminacyjną, zwykle w formie odpowiedzi ustnej. W skład komisji wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu, tj. nie ten, z którym dany student miał zajęcia. 📑✍️

 

Egzamin warunkowy (warunek/warun)płatna* możliwość zachowania statusu studenta i kontynuowania nauki w przypadku niezaliczenia ostatniego terminu egzaminu poprawkowego (też: niestawienia się na poprawkę). Przysługuje na wniosek studenta w przypadku niezaliczenia maksymalnie dwóch egzaminów. W zależności od zasad panujących na uczelni daje szansę na powtórzenie semestru lub kolejne podejście do egzaminu. ⚠️ UWAGA! Nie każda uczelnia zezwala na wzięcie warunku na pierwszym roku studiów. Informację na ten temat znajdziesz w regulaminie studiów. 📄

 

* Na większości uczelni egzamin warunkowy jest płatny, jednak może się zdarzyć, że uczelnia nie pobiera za niego opłaty.

 

Egzamin zerowy (zerówka) – dodatkowy termin egzaminu, który daje możliwość zaliczenia egzaminu jeszcze przed rozpoczęciem właściwej sesji. Nie jest on obowiązkowy i nie wszyscy prowadzący oferują taką możliwość. Czasami jest dostępny tylko dla części osób, które spełniły podane przez prowadzącego wymagania. 🏆 W zależności od prowadzącego termin zerowy może występować albo w charakterze pierwszego terminu (wtedy student ma możliwość poprawienia dopiero w sesji poprawkowej), albo w formie bonusowej, jako jeden z trzech możliwych terminów, nie niosący za sobą negatywnych konsekwencji w przypadku niezaliczenia.

 

Giełda (baza) – prawdziwa skarbnica wiedzy, czyli zbiór pytań z poprzednich lat lub terminów otrzymywany w prezencie od starszych roczników. Mogą być dobrym ćwiczeniem przed właściwym egzaminem. 🌝

 

Karta obiegowa (obiegówka) – dokument, na którym student musi zebrać podpisy pracowników i pieczątki ośrodków (np. biblioteki, kwestury), które są wymienione na karcie obiegowej. Często obiegówkę wypełnia się przed otrzymaniem dyplomu. 📋

 

Kliniki (zajęcia kliniczne) – zajęcia na wyższych latach studiów, dotyczące przedmiotów klinicznych (np. Interna, Chirurgia), które odbywają się w szpitalu.

 

Kolokwium – sprawdzian z mniejszego zakresu materiału z danego przedmiotu. Odbywa się podczas zajęć w grupie dziekańskiej lub w umówionym terminie dla całego roku (np. przed wykładem lub na/po wykładzie). Może mieć formę ustnego lub pisemnego zaliczenia przedmiotu i jest podstawą dopuszczenia do egzaminu.

 

Konsultacje – wyznaczony czas, podczas którego można skonsultować z wykładowcą wątpliwości, niejasności lub zadać nurtujące nas pytania. Ewentualnie usłyszeć, że „to było omawiane na wykładzie” 🤔

 

Laboratoria (laborki) – forma ćwiczeń na uczelni, która umożliwia przeprowadzenie różnych badań bądź uczestniczenie w nich. Odbywają się w laboratorium. 🧪👩🏻‍🔬

 

Powtarzanie roku akademickiego (repeta) – w przypadku niezaliczenia egzaminów w poprzednim roku akademickim na wniosek studenta istnieje możliwość powtarzania semestru lub całego roku akademickiego. Opłaty za powtarzanie semestru/roku nalicza się na podstawie wykazu umieszczonego na stronie uczelni. ⚠️ UWAGA! Nie każda uczelnia zezwala na wzięcie warunku na pierwszym roku studiów. Informację na ten temat znajdziesz w regulaminie studiów. 🔄

 

Rok akademicki – w szkołach wyższych okres trwający od października do września, w trakcie którego prowadzone są zajęcia dydaktyczne na uczelni. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego.

 

Seminarium (semki) – forma zajęć dydaktycznych zakładająca aktywne uczestnictwo studentów (np. w postaci dyskusji bądź odpowiedzi na pytania). Może mieć przebieg aktywnego wykładu w obrębie grupy lub angażować studentów do samodzielnego opracowania i przedstawienia zagadnień poruszanych na seminarium, np. w postaci prezentacji lub referatu.

 

Semestr – jedna z dwóch części roku akademickiego (semestr zimowy i semestr letni), podczas której odbywają się zajęcia dydaktyczne. Kończy się sesją egzaminacyjną. 📅

 

Sesja egzaminacyjna (sesja) – okres, podczas którego odbywają się egzaminy końcowe, wieńczące semestr lub rok akademicki. Wyróżniamy sesję zimową, po pierwszym semestrze studiów, i letnią, po drugim semestrze studiów (na koniec roku akademickiego). W czasie sesji nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. 

 

Sesja poprawkowa – okres, podczas którego studenci mają możliwość poprawy egzaminów niezaliczonych podczas sesji egzaminacyjnej. Zimowa sesja poprawkowa trwa zwykle do połowy marca, a letnia sesja poprawkowa przypada na wrzesień. ✍🏽

 

Skrypt – materiał z wykładów, seminariów, ćwiczeń bądź zagadnień podanych przez prowadzących, zazwyczaj opracowany przez studentów.

 

Szkiełka (ściana) – rodzaj zaliczenia polegający na rozpoznawaniu preparatów na podstawie obrazu mikroskopowego – na histologii bądź patomorfologii. 🔬

 

Szpilki – niestety nie mam tutaj na myśli bardzo niewygodnych butów na obcasie. 👠 Szpilki to potoczna nazwa dla zaliczenia praktycznego z anatomii (może stanowić część kolokwium lub egzaminu). W trakcie zaliczenia studenci mają za zadanie rozpoznać struktury preparatów anatomicznych, w które wpięte zostały właśnie szpilki, i zapisać jego nazwę w języku polskim oraz angielskim (lub po łacinie) na karcie odpowiedzi. Liczba struktur do rozpoznania zależy od uczelni, a czas przeznaczony na jedną szpilkę waha się od 30 do 60 s. Po tym czasie usłyszysz sygnał dźwiękowy lub komunikat od asystenta: 🗣️ „zmiana”. 📍

 

PS Dźwięk tego sygnału jeszcze jakiś czas po skończeniu pierwszego roku śnił mi się po nocach. 🥲

 

Sylabus – przygotowany przez prowadzących szczegółowy opis danego przedmiotu. Zawiera informacje o treści, celach, wymaganiach, strukturze oraz planie zajęć. Znajdują się tam wszystkie dane dotyczące tego, czego studenci będą uczyć się podczas zajęć oraz jakie będą wobec nich oczekiwania.

 

Uzupełnianka – test polegający na uzupełnieniu brakujących elementów w tekście.

 

Wejściówka – krótka kartkówka przed rozpoczęciem zajęć, sprawdzająca wiedzę z tematu zaplanowanego na dany dzień zajęć lub z poprzednich tematów. 🚪

 

Wyjściówka – krótka kartkówka na koniec zajęć, sprawdzająca wiedzę z tematu omówionego na zajęciach lub z poprzednich tematów. 🚶🏼

 

Wykład – forma nauczania polegająca na przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela akademickiego w formie prezentacji lub monologu. Wykładowca od czasu do czasu może zadawać pytania w trakcie wykładu, za które zgarnąć można dodatkowe punkty. Podczas trwania lub pod koniec wykładu studenci mogą również zadawać pytania wykładowcy. Wykład czasami zamienia się w „postaraj nie zasnąć challenge”. 👩🏻‍🏫

 

Wykładówka – egzamin z wykładów.

 

Zajęcia fakultatywne (fakultety) – zajęcia dodatkowe, które studenci wybierają spośród listy. Oferowane są w celu poszerzenia swoich zainteresowań i umiejętności. Niech nie zmyli Cię nazwa – fakultety są zajęciami obowiązkowymi. Student musi wyrobić określoną liczbę fakultetów (godzin), aby zaliczyć rok i móc rozpocząć kolejny.

 

Zaliczenie – potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania przedmiotu. Przedmiot może zostać zaliczony na podstawie obecności, krótkiego testu zaliczeniowego, zaliczenia praktycznego, zaliczenia ustnego lub egzaminu. Czasami przedmiot kończy się zaliczeniem (pisemnym/ustnym), a dodatkowo w sesji konieczne jest zdanie z niego egzaminu.

PS Na studiach 2 = 1, a pozytywna ocena i zaliczenie zaczyna się od 3 w górę.

 

Zbój (rozbójnik, kombajn) – test ostatniej szansy. To obszerne poprawkowe kolokwium pisane przez studentów, którzy nie zaliczyli wcześniej odbywających się zaliczeń, w celu umożliwienia im pisania egzaminu. 🦹🏻‍♀️

 

Zwolnienie z egzaminu – święty graal studentów. 🏆 Jest to zwolnienie z konieczności pisania egzaminu, oferowane przez część nauczycieli akademickich po zdaniu wszystkich kolokwiów na wystarczająco wysokim poziomie lub po zebraniu wyznaczonej liczby punktów. 🎖️

 

Elementy życia akademickiego

ECTS, indeks, legitymacja – to wszystko brzmi jak starterpack tajnego agenta, ale to tylko kilka pojęć związanych z funkcjonowaniem i organizacją życia akademickiego na uczelni. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia tych terminów w kontekście akademickim. 🎓

 

Crocsy – potoczna nazwa na obuwie medyczne; znane są ze swojego charakterystycznego wyglądu. Chociaż de facto nazwa ta określa obuwie marki Crocs, zwyczajowo studenci nazywają tak każde obuwie o podobnym wyglądzie, spełniające zbliżoną funkcję. 👟

 

Czesne – opłata pobierana przez uczelnię od studenta studiów niestacjonarnych za możliwość nauki na uczelni. 💰

 

ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, który umożliwia porównywanie osiągnięć i wyników edukacyjnych studentów między różnymi krajami oraz ułatwia transfer punktów międzyuczelnianych. Poszczególnym przedmiotom przydzielana jest pewna liczba punktów kredytowych niezależnie od uzyskanej oceny, ale proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia z danego przedmiotu. Standardowo jeden semestr na studiach wyższych odpowiada 30 punktom ECTS. W celu zaliczenia roku student musi zebrać 60 punktów za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

 

Indywidualny tok studiów (Indywidualna organizacja studiów, IOS) – spersonalizowany plan studiów dostosowany do potrzeb studenta, umożliwiający mu indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów. O IOS najczęściej mogą starać się osoby w ciąży, rodzice oraz każdy inny student w uzasadnionych okolicznościach, np. studiujący na drugim kierunku.

 

Indeks – dokument w kształcie książeczki, do którego wpisuje się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, otrzymane w czasie studiów. Indeksy papierowe znikają z uczelni na rzecz formy elektronicznej (USOS). 📗

 

Legitymacja studencka – dokument wydawany przez uczelnię, potwierdzający status studenta. W każdym semestrze w nagrodę za wytrwanie na uczelni możesz na niej dostać fajną naklejkę (hologram). Naklejek nie można co prawda wymienić na pluszaka, ale za to uprawniają do korzystania z ulg studenckich oraz dostępu do różnych udogodnień. 🪪

 

Organizacja roku akademickiego – harmonogram i struktura roku akademickiego, obejmujące daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów, przerw świątecznych, sesji egzaminacyjnych oraz innych istotnych wydarzeń akademickich.

 

Plan studiów – dokument określający strukturę i przebieg programu nauczania dla danego kierunku studiów, zawierający listę wymaganych zajęć, liczby punktów ECTS oraz plan wymaganych praktyk. 🗓️

 

Praktyki studenckie – forma nauki praktycznej. Praktyki trwają 4 tygodnie i odbywają się w wakacje po ukończeniu roku akademickiego. Każde praktyki dotyczą wyznaczonego obszaru zawodowego.

 

Regulamin studiów – dokument określający zasady funkcjonowania i przebiegu studiów na konkretnej uczelni. Zazwyczaj regulamin studiów zawiera informacje dotyczące wymagań dotyczących przyjęcia na studia, struktury programowej, zasad oceniania i promocji, obowiązków studentów oraz innych istotnych kwestii związanych z procesem nauki i zdobywaniem kwalifikacji na danej uczelni. 📜

 

Rozkład zajęć – plan lekcji na studiach. Określa terminy oraz miejsca odbywania się różnorodnych zajęć związanych z programem studiów. Uwzględnia godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć, nazwy przedmiotów oraz numery sal. ⚠️ UWAGA! Plany zajęć mogą być aktualizowane w trakcie roku akademickiego. Warto co jakiś czas sprawdzić, czy pobrany przez Ciebie plan zajęć jest aktualny.

 

Scrubs – odzież medyczna. Składa się ona zwykle z dwóch części: bluzy i spodni. Bardzo wygodny, szpitalny dresik. 🥼

 

System uczelniany – większość uczelni korzysta z USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), czyli systemu informatycznego do zarządzania procesami związanymi ze studiami oraz administracją studencką. Znajdziesz tam swoje oceny, zarejestrujesz się na zajęcia lub fakultety i wygenerujesz podanie o stypendium – jeśli tylko uda Ci się wstrzelić w te nieliczne minuty, kiedy serwer USOS nie padł z przeciążenia. 🙄

 

Toga – strój ceremonialny wykładowców wyższych uczelni (rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów i członków senatu). Studenci zakładają togę zazwyczaj podczas uroczystości wręczenia dyplomów. 👩🏻‍🎓🧑🏽‍🎓

 

Studenckie wydarzenia i benefity

W końcu udało Ci się dotrzeć do tej przyjemniejszej części studenckiego życia. 😮‍💨 Zapraszam Cię do zapoznania się z wszystkimi przywilejami i świętami, które Cię czekają.

 

Godziny/Dni rektorskie (Rektorskie) – godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych ustanowione przez Rektora i dotyczące wszystkich studentów i pracowników danego uniwersytetu, niezależnie od wydziału. Zajęcia, które w tym czasie się nie odbyły, nie podlegają obowiązkowemu odrabianiu. ⏳

 

Godziny/Dni dziekańskie (Dziekańskie) – godziny lub dni wolne od zajęć ustanowione przez Dziekana wydziału. Dotyczą studentów i pracowników wybranego wydziału. Zajęcia, które w tym czasie się nie odbyły, nie podlegają obowiązkowemu odrabianiu. 🕰️

 

Immatrykulacja – uroczyste przyjęcie nowych studentów na uczelnię, podczas którego składają przysięgę wierności uczelni oraz zostają oficjalnie wpisani do rejestru studentów. Immatrykulacja często połączona jest z inauguracją roku akademickiego.

 

Inauguracja roku akademickiego – uroczyste wydarzenie, które oznacza oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego na uczelniach wyższych.

 

Juwenalia – nasze święto studenckie organizowane zazwyczaj pod koniec roku akademickiego, na przełomie kwietnia i maja. Kilka dni koncertów, imprez, gier i  hektolitrów… potu wylanego podczas tańca i zabaw. 🥳🎉

 

Konferencja – spotkanie naukowe, podczas którego naukowcy, eksperci i studenci dyskutują nad konkretnymi tematami, prezentują wyniki badań oraz wymieniają się doświadczeniami. Wystąpienie na konferencji jest okazją do zdobycia dodatkowych punktów do stypendium rektora.

 

Kwadrans akademicki (kwadrans studencki) – zwyczaj funkcjonujący na uczelniach, który umożliwia studentom opuszczenie zajęć bez żadnych konsekwencji, jeśli prowadzący spóźnia się ponad piętnaście minut. Ten sam zwyczaj pozwala studentom na spóźnienie się na zajęcia do piętnastu minut – również bez negatywnych konsekwencji. 🕒

 

Otrzęsiny – impreza studencka, która ma miejsce na początku każdego roku akademickiego. Najczęściej otrzęsiny urządzają studenci starszych lat (lub Samorząd Studencki).

PS Złóżcie pismo o dzień wolny dzień po otrzęsinach. Może się przydać.

 

Prokrastynacja – ulubione zajęcie studentów, zwłaszcza podczas sesji. Polega na wymyślaniu innych zajęć niż nauka, np. zamiatanie piasku na pustyni. 🧹

 

Scavenger hunt – gra terenowa polegająca na poszukiwaniu ukrytych przedmiotów i rozwiązywaniu zagadek lub wypełnianiu zadań wymyślonych przez organizatorów. W tej drugiej wersji – popularna i znana zwłaszcza wśród Bydgoskich studentów medycyny. Gra kończy się przyznaniem nagród zwycięskiej drużynie, która zdobędzie najwięcej punktów lub jako pierwsza ukończy wszystkie zadania.

 

Studenckie koło naukowe (SKN) – organizacja studencka skupiająca się na prowadzeniu działalności naukowej, badawczej oraz edukacyjnej w określonym obszarze zainteresowań lub dyscyplinie naukowej. Celem działalności Studenckich Kół Naukowych może być organizacja konferencji, warsztatów, czy też publikacja artykułów naukowych.

 

Stypendium – forma wsparcia finansowego dla studentów przyznawana na podstawie osiągnięć akademickich, dochodu rodzin, potrzeb finansowych lub innych kryteriów. 💸🤑

 

Święto uniwersytetu – dzień obchodzony na uczelni z okazji rocznicy jej założenia lub innego ważnego wydarzenia, zwykle z udziałem uroczystości, wykładów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Często jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Urlop dziekański (dziekanka) – przerwa w studiach, trwająca nie dłużej niż jeden rok akademicki. Może być udzielona studentowi z różnych przyczyn (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka itp.). W czasie korzystania z urlopu student zachowuje swoje prawa studenckie, co pozwala mu na kontynuowanie nauki bez ryzyka utraty statusu studenta.

 

Zniżki studenckie – korzyści finansowe lub inne uprawnienia przysługujące studentom, zazwyczaj obejmujące zniżki na przejazdy komunikacją miejską, bilety do kina, zniżki na jedzenie i napoje w knajpach. ✅

 

Podsumowanie 👯

 

Przebrnęliśmy przez wszystkie znane i nieznane Ci dotąd terminy. Niektóre początkowo mogą wydawać się trochę dziwne, ale znając je, z pewnością bez problemu odnajdziesz się w akademickim świecie i dogadasz z innymi studentami. W końcu student, studentowi – studentem, a kiwi kiwi kiwi. 🥝

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo