Czas studiów to niewątpliwie fascynujący etap życia, choć z reguły wiąże się z wyższymi nakładami finansowymi i kosztami życia niż dotychczas. 💰 Przeprowadzka do nowego miasta, wynajem miejsca do zamieszkania, koszty dojazdów na uczelnię i pomocy naukowych bywają niemałe. Na szczęście dostępne są różnorodne formy wsparcia finansowego, które mogą poprawić Twoją sytuację materialną i podreperować Twój budżet. ☺️

 

Czym jest stypendium?

 

Stypendium to rodzaj wsparcia finansowego, które może być przyznane studentowi na podstawie jego osiągnięć akademickich, sportowych, artystycznych lub innych kryteriów (np. socjalnych). Stypendia mogą być przyznawane nie tylko przez uczelnie, ale również instytucje publiczne, prywatne fundacje lub organizacje. Często ich celem jest motywowanie studentów do osiągania wysokich wyników w nauce lub w innych dziedzinach oraz pomaganie im w pokryciu kosztów związanych z edukacją. 💸

O jakie stypendia możesz się starać?

 

Stypendium Rektora

 

Pierwszym rodzajem stypendiów są te przyznawane za osiągnięcia naukowe. Jest to forma nagrody dla studentów, którzy uzyskują wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne czy też osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie krajowym. ⚽️ Stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy od października do czerwca, po złożeniu odpowiednich dokumentów i osiągnięciu w danym roku progu punktowego kwalifikującego do uzyskania świadczenia.

Wnioski o stypendium najczęściej są generowane przez system uczelniany (np. USOS). Gotowy wniosek razem z kompletem dokumentów, które potwierdzają zdobycie dodatkowych osiągnięć, trzeba złożyć do komisji stypendialnej. Zarówno wyniki w nauce, jak i dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne, czy też sportowe są odpowiednio punktowane. 📚 Każde osiągnięcie może być punktowane tylko raz i powinno być zdobyte w ubiegłym roku akademickim. W praktyce oznacza to, że nie możemy podać jako osiągnięcie dwa lata z rzędu tego samego artykułu naukowego lub pierwszego miejsca w zawodach krajowych sprzed pięciu lat. 🥇

Następnie komisja stypendialna rozpatruje wnioski złożone przez studentów i na ich podstawie ustala próg punktowy. Ostatecznie stypendium rektora zwykle jest przyznawane nie więcej niż 10% najlepszych studentów na danym kierunku. Wysokość świadczenia również jest zmienna i w zależności od uczelni może wynosić od ok. 500 zł do nawet 1500 zł. 💵

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty są dostępne na stronie uczelni. Najczęściej jednym z warunków do ubiegania się o stypendium rektora jest uzyskanie średniej ocen co najmniej 4.0 (lub więcej). 🧮

O stypendium rektora można aplikować na pierwszym roku studiów, jednak w tym przypadku wymagania są nieco odmienne niż na wyższych latach. Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest np. laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 🏄🏼‍♀️

 

Stypendium Socjalne

 

Stypendium socjalne jest rodzajem wsparcia finansowego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane jest na podstawie kryteriów socjalnych, takich jak dochód na osobę w rodzinie wskazany w regulaminie świadczeń dla studentów. 👨‍👩‍👧‍👦

Podobnie jak przy stypendium Rektora student studiujący jednocześnie kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Warto wiedzieć, że na większości uczelni istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w większej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (np. wynajmowanym pokoju). 🛏️

Jeśli chcesz starać się o przyznanie stypendium socjalnego, musisz przygotować odpowiednie dokumenty (najczęściej dokument wykazujący średnie dochody za ubiegły rok oraz wniosek o stypendium socjalne). Dodatkowo jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi do 600 zł, uczelnia może wymagać dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 📃

Wysokość stypendium socjalnego jest ustalana na podstawie średniego dochodu na osobę w rodzinie. Zazwyczaj istnieje kilka progów dochodowych uprawniających do uzyskania stypendium (im niższy dochód na osobę, tym wyższa kwota stypendium). 📈

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością to forma wsparcia finansowego przyznawana studentom, którzy zmagają się z różnymi rodzajami niepełnosprawności.👩🏼‍🦽👩🏼‍🦯 Ma ono na celu ułatwienie im dostępu do edukacji wyższej oraz zapewnienie równych szans w procesie uczenia się i rozwijania swoich umiejętności. Takie świadczenie może otrzymać każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 🛟

 

Zapomoga

 

Zapomoga to doraźne, jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest przyznawane ze względu na przejściowo trudną sytuację życiową. Do sytuacji, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi, zalicza się śmierć członka rodziny, klęskę żywiołową, kradzież oraz inne zdarzenia (np. narodziny dziecka), 👶🏼 na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim i tylko jeden raz z tytułu tego samego zdarzenia. ✅

 

Komu (nie)przysługuje stypendium?

 

Warto wiedzieć, że istnieje parę ograniczeń związanych z tym, kto może starać się o pomoc materialną na uczelni. ⛔️

Jeżeli studiujesz jednocześnie na kilku kierunkach, stypendium możesz uzyskać (niestety) tylko na jednym z nich. Dotyczy to każdego rodzaju stypendium. 1️⃣

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 👩🏻‍🎓
Wyjątek – jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. W tym przypadku istotny jest moment powstania niepełnosprawności, którą określa się na podstawie treści orzeczenia. 🧑🏼‍🦽

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach I i II stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres 12 semestrów lub 14 semestrów dla studentów, dla których okres studiów określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów (czyli w przypadku kierunku lekarskiego) bez względu na ich pobieranie przez studenta. ⏰ Pod uwagę są brane rozpoczęte semestry na wszystkich dotychczasowych studiach. Oznacza to, że jeżeli przed rozpoczęciem nowego kierunku studiów masz za sobą 1 rozpoczęty semestr na poprzednim kierunku – przysługuje Ci stypendium na 1 semestr mniej niż osobie, która nigdy wcześniej nie studiowała. Dane o wcześniej rozpoczętych studiach sprawdzane są w systemie POL-on. 🗓️

 

Informacje o stypendium na Twojej uczelni 

 

Stypendia Prezydenta Miasta / Marszałka Województwa

 

Stypendia Prezydenta Miasta lub Marszałka Województwa są formą wsparcia finansowego przyznawaną przez lokalne władze samorządowe. Mają one na celu nagradzanie wybitnych osiągnięć studentów, m.in. a dziedzinach nauki, sztuki, kultury czy sportu. 🎨 Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania, wysokości stawek stypendiów oraz wzory wniosków znajdują się na stronie właściwego urzędu miasta lub samorządu wojewódzkiego. Część uczelni oferuje możliwość aplikowania o te świadczenia za pośrednictwem Twojego wydziału. 🗺️

 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane studentom za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. To wsparcie finansowe przyznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które pomaga studentom pokryć koszty związane z edukacją i stanowi wyróżnienie ich osiągnięć. 📖📚 Stypendium jest przyznawane na rok akademicki, a jego maksymalna wysokość wynosi 17 000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium. 💵

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi (nie są punktowane oceny). Warunkiem ubiegania się o stypendium ministra jest zaliczenie poprzedniego roku studiów i uzyskanie wpisu na kolejny rok. W związku z tym studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok studiów jednolitych magisterskich nie mogą ubiegać się o to stypendium. 🏆

Zgłoszenie do stypendium odbywa się za pośrednictwem uczelni. Studenci zgłaszają chęć złożenia wniosku o przyznanie stypendium ministra odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail lub przez formularz na serwerze uniwersyteckim. Następnie otrzymują loginy i hasła do systemu OSF, w którym powinni uzupełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF i załączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty. 📃

 

Stypendia Pomostowe

 

Stypendia Pomostowe to program wsparcia dla maturzystów i studentów organizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Z programu mogą skorzystać osoby z obszarów wiejskich i małych miejscowości oraz z niezamożnych rodzin. Umożliwia finansowanie studiów już od pierwszego roku nauki. Co więcej – stypendia kontynuowane są dla osób osiągających dobre wyniki w nauce w kolejnych latach. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym oraz spełnienie jednego z trzech kryteriów społecznych. Stypendium na pierwszy rok wynosi 10 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Szczegółowe informacje i kryteria znajdują się TUTAJ.

 

Indeks Start2Star

 

Projekt „Indeks Start2Star” adresowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy po maturze kontynuują swoją naukę na polskich uczelniach. W ramach projektu przyznawane są stypendia obejmujące cały okres studiów, co znacząco pomaga w pokryciu kosztów związanych z edukacją, utrzymaniem oraz innymi wydatkami. Beneficjenci zobowiązani są do pracy w Polsce przez pięć lat po ukończeniu studiów. Aktualnie wysokość stypendiów wynosi 1 600 zł miesięcznie. ⭐️

Od kandydatów do stypendium wymagane są dobre wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej, wynoszącą minimum 4.0, oraz aktywność pozaszkolna. Dochód netto na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1 800 zł miesięcznie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Kandydaci muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym. 💫

Szczegółowe informacje i kryteria znajdują się TUTAJ.

 

Stypendium Pierwszy Rok na początek studiów

 

Stypendium „PIERWSZY ROK” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia stanowi wsparcie dla osób, które spełniają szereg określonych kryteriów. Aby ubiegać się o to stypendium, kandydat musi być absolwentem dziennego liceum lub technikum dla młodzieży i zdawać egzamin maturalny w obecnym lub ubiegłym roku. Ponadto konieczne jest przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim. Kolejnym warunkiem jest zameldowanie na stałe na terenach wiejskich lub w mieście o liczbie mieszkańców do 30 tysięcy przez co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć w ubiegłym roku kwoty 1 700 zł, a kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie.

Szczegółowe informacje i kryteria znajdują się TUTAJ.

 

Kilka rad na koniec

 

Zarówno ja, jak i część moich znajomych przez większość studiów korzystałam z różnych programów stypendialnych. To świetny sposób, żeby wzbogacić trochę studencki budżet, zwłaszcza na pierwszych latach. Dodatkowe środki możesz przeznaczyć na pomoce naukowe, podróże lub inne studenckie rozrywki (np. wyjście na kawę 🤪).

Może Ci się teraz wydawać, że zdobycie stypendium rektora na studiach medycznych jest czymś bardzo trudnym do osiągnięcia. Faktycznie, może nie jest to najłatwiejsze zadanie na świecie, ale jest możliwe do zrealizowania. Pamiętaj, że oceny (o ile twoja średnia uprawnia Cię do aplikowania o stypendium) można nadrobić dodatkowymi osiągnięciami. 🖼️ Jeżeli w tym roku jeszcze nie możesz ubiegać się o stypendium rektora, sprawdź, które osiągnięcia naukowe są najlepiej punktowane. Najczęściej są to konferencje naukowe i określone publikacje. 🤓 Jeżeli zaczniesz działać w trakcie twojego pierwszego roku studiów i dobrze zdasz wszystkie egzaminy – za rok być może będziesz się cieszyć dodatkowymi środkami na swoim koncie. 🤑

Stypendium jest naprawdę dobrą motywacją do regularnej nauki (zwłaszcza jak już raz je zdobędziesz, ciężko się z nim rozstać). Na początku studiowania większość osób zwraca uwagę tylko na to, żeby „jakoś wszystko zaliczyć”, natomiast wiedz, że średnia ocen na studiach liczy się nie tylko do stypendium. 📚 Średnia może być przydatna również podczas rekrutacji na staż po studiach. Chociaż na razie to pieśń przyszłości, dobrze jest mieć to na uwadze już na początku studiów, zwłaszcza jeśli masz perspektywy na życie w większym mieście. 👩🏻‍⚕️

Powodzenia!

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo