Program Erasmus+ to inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca wymianę edukacyjną, oferująca możliwość nauki za granicą, udziału w zagranicznych praktykach lub realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Dla studentów medycyny szczególnie atrakcyjne są opcje studiowania za granicą oraz odbywania praktyk wakacyjnych. 🏖️ Udział w programie to nie tylko wzbogacenie akademickiego CV, ale również cenne kulturowe przeżycie, które może znacząco przyczynić się do rozwoju zawodowego i osobistego. Organizacja takiego wyjazdu może wydawać się na początku skomplikowana, dlatego w tym artykule pokażemy Ci, jak przygotować się do wyjazdu Erasmus+ na kierunku lekarskim. 🚀

 

Jakie rodzaje wyjazdów obejmuje program?

 

W programie Erasmus+ można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na studia 🏫 – do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą uczelnia posiada umowę,
 • wyjazd na praktykę 🏥 – do zagranicznej instytucji (uczelni, szpitala, przychodni, apteki etc.).

 

Studia na Erasmus+

 

Kto i na ile może wyjechać?

Szczegółowe wymagania różnią się w zależności od uczelni, ale podstawą do ubiegania się o udział w programie jest posiadanie statusu studenta oraz ukończenie pierwszego roku studiów i uzyskanie promocji na drugi rok. 🎓 W programie Erasmus+ można wziąć udział zarówno w charakterze studenta, jak i stażysty. Pierwszeństwo do udziału w programie mogą mieć osoby, które wcześniej z niego nie korzystały. 👶🏼

Okres studiów za granicą może trwać co najmniej 2 miesiące (lub 1 trymestr akademicki) i maksymalnie 12 miesięcy przez cały czas trwania studiów. W wyjątkowych przypadkach czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów) za zgodą pełnomocnika Dziekana ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi. 🗓️

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji również nieznacznie różnią się pomiędzy uczelniami, dlatego najdokładniejsze informacje uzyskasz na stronie swojej uczelni. Pod uwagę mogą być brane średnia ocen za dotychczasowy czas studiów, ocena z egzaminu z języka obcego, posiadanie certyfikatu językowego lub rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym, dodatkowa aktywność naukowa i działalność społeczna. 📚🏆 Często w przypadku takiej samej liczby punktów w rekrutacji może decydować kolejność zgłoszeń, dlatego jeśli marzysz o wyjeździe na studia (lub praktyki) zagraniczne, nie zwlekaj ze złożeniem formularza zgłoszeniowego! 🏃🏻‍♀️🏃🏻💨

Wybór uniwersytetu docelowego

Pierwszym krokiem jest wybór uniwersytetu, na który chcemy wyjechać. Na kierunku lekarskim warto rozważyć uczelnie, które oferują dobrze rozwinięte programy medyczne i dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowej. Warto także zwrócić uwagę na obowiązujący w danym ośrodku język (w końcu musimy rozumieć, co się wokół nas dzieje). 🤔 Lista miejsc, w których można odbyć program, jest obszerna. Może ulegać zmianom, dlatego najlepiej sprawdzić ją na stronie swojej uczelni w zakładce informacyjnej na temat programu. Zwykle są to: wszystkie kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja i Macedonia. 🌍

Jak aplikować?

Aby aplikować do programu Erasmus+, należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz w systemie uczelnianym (np. USOS) lub kwestionariusz zamieszczony na stronie uczelni. 🖥️ Niezależnie od wypełnienia wniosku powinno się przesłać do komisji lub koordynatora skan lub oryginał dokumentacji, takiej jak list motywacyjny z podpisem, średnia ocen wydana przez dziekanat (nie zawsze wymagane, uczelnia może zweryfikować średnią za pomocą systemu), potwierdzenie znajomości języka obcego, inne dokumenty, np. zaświadczenie o byciu aktywnym członkiem SKN lub inna działalność, w tym w IFMSA. 🔬🧬

Aby aplikować na uczelnię partnerską, należy przygotować w wersji online lub papierowej dokumenty, takie jak:

 • Application Form, 📝
 • Learning Agreement for Studies, 🗓️
 • Transcript of Records (zalecany kontakt z dziekanatem), 📚
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (B1/B2) – nie musisz posiadać certyfikatu językowego! Często wystarczająca jest ocena z egzaminu na studiach lub napisanie krótkiego testu na uczelni. 🇬🇧

Ponieważ wewnętrzne formularze oraz dodatkowe wymogi aplikacyjne mogą różnić się pomiędzy uczelniami partnerskimi, najlepiej pobrać je bezpośrednio ze strony internetowej wybranej uczelni.

Zasady realizacji wymiany i ustalanie programu studiów

Zanim wyjedziesz w ramach programu Erasmus+, przedyskutuj i uzgodnij Learning Agreement for Studies (oficjalnie zaakceptowany plan studiów) z Koordynatorem Programu Erasmus+ na Wydziale Lekarskim. 🗓️ Dobrze jest zorientować się, jakie przedmioty jesteś w stanie zrealizować w miejscu, do którego się udajesz. Obowiązujące Cię w danym roku zajęcia, które nie będą realizowane podczas programu, muszą być wpisane do aneksu Learning Agreement. Po ustaleniu Learning Agreement for Studies możesz być konieczne złożenie podania o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (iPLAN). Do podania należy dołączyć opis wszelkich zmian w planie studiów wynikających z pobytu na stypendium. 🗂️

Brakujące przedmioty odrabiane są po powrocie ze stypendium. Czasem na wyjeździe studenci realizują przedmiot z wyższego roku, co ułatwia im uzupełnienie brakujących zajęć (wymagana zgoda Koordynatora). ✅

Możesz zdawać w uczelni zagranicznej egzaminy ze wszystkich przedmiotów z wyłączeniem przedmiotów dyplomowych, takich jak chirurgia, choroby wewnętrzne, pediatria, ginekologia, psychiatria, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna. ❌

Pamiętaj, że realizowane przedmioty muszą mieć porównywalną liczbę punktów ECTS (lub godzin) z Twoim polskim programem studiów. Konieczne będzie zebranie 30 punktów ECTS na semestr / 60 punktów ECTS na pełny rok akademicki. Przedmioty zaliczane są przez Koordynatora Programu Erasmus Twojego Wydziału. 📑

Przed wyjazdem otrzymasz również Kartę Studenta Erasmus, która określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+. Przed wyjazdem przygotuj również Certificate of arrival/departure lub Confirmation of stay, które będą potrzebne do rozliczenia się z programu (zwykle pobierzesz je ze strony swojej uczelni). 👩🏽‍⚖️

Jak rozliczyć się z programu?

Po powrocie z Erasmusa musisz rozliczyć się ze zrealizowania programu. W tym celu konieczne będzie dostarczenie dokumentów z Twojej zagranicznej uczelni do Twojej podstawowej uczelni w Polsce, które potwierdzają Twoje uczestnictwo w zajęciach, zawierają informacje o sposobie ich zaliczenia i o zdanych egzaminach. 🙌🏻

Podstawą do rozliczenia jest Learning Agreement after mobility lub Transcript of Records.

Wykaz Oceny (Transcript of Records/Learning Agreement after mobility) to spis wszystkich przedmiotów i dodatkowych kursów, które zostały przez Ciebie ukończone podczas programu wymiany wraz z liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą obowiązującą na uczelni przyjmującej. Oceny są przeliczane na podstawie Learning Agreement – pamiętaj, że przedmioty nieobjęte umową nie będą uwzględnione. 🪁

Uczelnia może wymagać od Ciebie dokumentu potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej (np. Certificate of arrival/departure, Confirmation of stay). Często uczelnie po powrocie proszą o wypełnienie ankiety lub raportu dotyczącego pobytu w programie. 🧐

Na podstawie powyższych dokumentów przedmioty zalicza Koordynator Wydziałowy właściwy dla danego Wydziału, a oceny przeliczane są w oparciu o skalę ECTS, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez Ciebie podczas wymiany na innym uniwersytecie. 🌎

 

Eramsus+ Praktyki

 

Program Erasmus+ Praktyki daje studentom kierunku lekarskiego możliwość zrealizowania praktyk w zagranicznej instytucji – prywatnej firmie, organizacji pozarządowej, instytucjach publicznych i administracyjnych (urzędy, ambasady), prywatnych i publicznych placówkach medycznych (szpitale, kliniki, gabinety lekarskie) czy instytucjach naukowo-badawczych (uniwersytety, ośrodki badawcze, laboratoria). 🏢🏥 Miejsce odbywania praktyk organizuje student – należy wyszukać interesującą nas instytucję, w której chcemy zrealizować praktykę, a następnie nawiązać kontakt z jej przedstawicielami, aby uzgodnić zasady zaliczenia praktyk.

Minimalny okres wyjazdu na praktyki zagraniczne wynosi 2 miesiące (60 dni), a maksymalny okres ich finansowania to 6 miesięcy (180 dni). Długość praktyki nie może przekroczyć kapitału mobilności (czyli określonego łącznego limitu długości wyjazdów w ramach programu Erasmus+) przysługującemu każdemu studentowi, czyli 24 miesięcy (720 dni) w przypadku studentów studiów jednolitych (jakimi są studia medyczne). 📅

Zazwyczaj takie wyjazdy organizowane są podczas wakacji ☀️ – praktyki nie powinny kolidować z okresem zajęć studenta na uczelni, ponieważ nie są one formą „usprawiedliwionej nieobecności” na zajęciach. Student może realizować praktyki w trakcie trwania roku akademickiego, jednakże w tym przypadku należy mieć tzw. Indywidualny Tok Studiów (ITS) oraz uzgodnić formę realizacji zajęć z prowadzącymi. ✏️

Przed wyjazdem na praktyki należy podpisać w swojej uczelni Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określającą program i przebieg praktyki, a także umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium. 🫱🏻‍🫲🏾

Możliwy jest wyjazd do 32 krajów programu Eramsus+. Są to kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna). 🌎

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji do Programu stanowią:

 • średnia ocen za dotychczasowy okres studiów,
 • udokumentowana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym odbywanie praktyk – rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym lub posiadanie certyfikatu znajomości języka kraju docelowego,
 • aktywność naukowa – czynny udział w kołach naukowych, konferencjach, opublikowane prace naukowe,
 • działalność społeczna – m.in. w Samorządzie Studentów czy IFMSA.

Za spełnienie poszczególnych warunków student otrzymuje punkty, które będą rozpatrywane podczas procesu kwalifikacji do programu.

Jak aplikować?

Wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów może różnić się w zależności od miejsca studiowania – sprawdź więc na stronie internetowej swojej uczelni, jakie dokumenty są wymagane w procesie aplikowania. Podobnie jak w przypadku wyjazdu na studia o przyjęciu do programu Erasmus+ Praktyki decyduje kolejność zgłoszenia oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Często należy wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny online oraz przesłać niezbędne dokumenty. Zazwyczaj są to:

 • zaświadczenie o znajomości języka obcego,
 • zaświadczenie o byciu aktywnym członkiem koła naukowego,
 • porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships),
 • kwestionariusz kandydata – zawierający dane personalne, informacje o studiach i o planowanej praktyce lub informacje na temat wcześniejszego udziału w Programie Erasmus+,
 • potwierdzenie posiadania wymaganych ubezpieczeń.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem praktyk wyjeżdżający student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

Jak rozliczyć się z programu?

Warunkiem zaliczenia wyjazdu jest dostarczenie uczelni w ustalonym terminie następujących dokumentów:

 • oryginału dokumentu Learning Agreement for Traineeships (części After the mobility),
 • potwierdzenia długości pobytu w uczelni partnerskiej (Certificate of arrival/departure),
 • wypełnionego Raportu Uczestnika (Participant Survey) po zakończonych praktykach,
 • deklaracji green travel (jeśli student korzystał z tego dodatku).

 

Grant

 

Grant Erasmusa ma na celu finansowanie dodatkowych kosztów związanych z pobytem i zakwaterowaniem za granicą. 🏠 Stypendium jest opłacane przez Unię Europejską. Korzystając ze stypendium Erasmusa, zachowujesz pełne prawo do otrzymywania innych przyznanych stypendiów, takich jak stypendia naukowe, ministerialne itp. W przypadku studentów będących obywatelami Polski stypendium jest nieopodatkowane. 🎓

Wysokość grantu zależy od tego, w której grupie finansowej znajduje się kraj, do którego się wybierasz. 🗺️ Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych dopłat do stypendium, m.in. dla osób w trudnej sytuacji materialnej lub za ekopodróż. 🔝 Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach – pierwsza (80% całej kwoty), przed wyjazdem na praktyki i po dopełnieniu wszystkich formalności, oraz druga (20% całego stypendium) – wypłacana po powrocie z praktyk zagranicznych i rozliczeniu swojego wyjazdu z uczelnią, z ewentualnym dodatkiem green travel.

 • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja – 700 euro.
 • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 700 euro.
 • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry – 600 euro.

Stypendium Erasmus+ dla osób z mniejszymi szansami

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe środki, doliczone do stawki podstawowej. Podstawą ubiegania się o takie wsparcie jest otrzymywanie w momencie rekrutacji stypendium socjalnego lub posiadanie decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego do momentu podpisania umowy indywidualnej. 🧸 Również studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowe środki jako zwiększenie stawki podstawowej. Warunkiem zwiększenia podstawowej stawki stypendialnej Erasmus+ będzie przedstawienie w DNiP oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, obejmującego okres ważności przez cały okres fizycznej mobilności. 🧑🏼‍🦽 Podane stypendia dla osób z mniejszymi szansami się nie kumulują. Wysokość stypendium do tej pory wynosiła dodatkowe 250 euro na miesiąc.

 

ZIELONA PODRÓŻ

 

Jeżeli podczas podróży do uczelni zagranicznej wykorzystasz środki transportu zrównoważonego (publiczny transport zbiorowy inny niż samolot lub wspólny przejazd samochodem osobowym min. w 2 osoby), możesz dostać jednorazowy dodatek (do tej pory wynosił 50 euro). 🚌 Dodatkowo na podstawie oświadczenia o planowanej ekopodróży czas na transport zostanie uwzględniony w stypendium Erasmus+ do maksymalnie 4 dni podróży w obie strony. ⏰ Oryginał takiego oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży, podpisanego przez Ciebie, musi zostać dostarczone/przesłane do odpowiedniego miejsca na uczelni.

Do oświadczenia należy dołączyć:

 • kopie biletów lub rachunków za bilety, które potwierdzają podróż, np. bilety z kolei/autokaru/busa, 🎟️
 • dane dotyczące numeru rejestracyjnego samochodu oraz imienia i nazwiska osób podróżujących razem z Tobą. 🪪

 

Kim jest Koordynator?

 

Koordynator to osoba, z którą kontakt jest niezbędny przy aplikowaniu do Programu, podczas pobytu za granicą, a także po powrocie z praktyk. 🧑🏻‍🏫 To pracownik naukowo-dydaktyczny, upoważniony przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu Erasmus+. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów, pomaga sporządzić porozumienie o programie praktyk, podpisuje z wyjeżdżającym studentem umowę, a po praktykach odbiera dokumenty potrzebne do zaliczenia praktyk odbytych za granicą. ✅

 

Ubezpieczenie podczas programu

 

Jadąc na stypendium Erasmus+, musisz mieć wykupione ubezpieczenie od kosztów leczenia i NNW. W przypadku praktyk (czyli np. podczas nauczania praktycznego) wymagane jest także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Warto mieć na uwadze, że instytucja przyjmująca może żądać dodatkowych ubezpieczeń, dlatego przed wyjazdem dokładnie sprawdź, czego wymaga uczelnia docelowa. 📑

Studenci z UE muszą mieć również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ/EHIC), która zapewnia podstawową ochronę zdrowotną w UE/EFTA. Więcej informacji na jej temat znajdziesz na stronie NFZ, a wniosek o jej wydanie można złożyć online. 💳

Ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje NNW. Jadąc na Erasmusa, musisz posiadać również ubezpieczenie NNW, które jest dostępne na przykład przez kartę Euro 26 lub ISIC, lub indywidualną polisę. 💻

 

Wiza i legalizacja pobytu

 

Chociaż pomiędzy Polską a krajami UE oraz EFTA obowiązuje ruch bezwizowy, to jednak w przypadku pobytów przekraczających 90 dni (co często ma miejsce w programie Erasmus) konieczne może być zgłoszenie swojego pobytu zgodnie z procedurą obowiązującą w danym kraju. Niemniej jednak niektóre państwa wymagają zgłoszenia pobytu bezpośrednio po przyjeździe. 📨

Zapoznaj się więc dokładnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Your Europe oraz zarejestruj swój wyjazd w systemie Odyseusz. 👩🏻‍💻

 

Mieszkanie

Wynajem mieszkania podczas programu Erasmus może różnić się w zależności od kraju i miasta, w którym odbywa się Twoja mobilność. Polskie uczelnie zwykle nie organizują miejsca zamieszkania podczas programu, pozostawiając tę kwestię po Twojej stronie. 🙋🏻‍♀️

Ogólnie rzecz biorąc, możesz wynająć mieszkanie na własną rękę, skorzystać z ofert zakwaterowania dostarczanych przez uczelnię przyjmującą lub organizacje studenckie. Jeśli wyjeżdżasz ze znajomymi, dobrym pomysłem będzie wynajęcie mieszkania wspólnie.

1) Wynajem na własną rękę – możesz szukać mieszkań na różnych platformach internetowych, w ogłoszeniach lokalnych gazet czy grupach na portalach społecznościowych. Wymagane jest zazwyczaj wniesienie kaucji oraz podpisanie umowy najmu. Koszty miesięczne mogą różnić się w zależności od lokalizacji i standardu mieszkania, ale zwykle jest to jedna z droższych opcji zakwaterowania. 🏡

2) Akademik – w tradycyjnych akademikach studenci Erasmusa często mogą liczyć nawet na pokoje jednoosobowe. Niestety minusem tego rodzaju zakwaterowania jest oferowanie jedynie podstawowych udogodnień (takich jak miejsce do spania czy do przygotowywania posiłków). Mimo to tradycyjne akademiki cieszą się dużą popularnością ze względu na najniższy koszt mieszkania dla studentów. Opcją lokującą się między stancjami a tradycyjnymi akademikami uniwersyteckimi zazwyczaj są akademiki prywatne, które oferują wyższy standard mieszkalny przy równoczesnym zachowaniu przystępnych cen. Mieszkańcy mogą korzystać z licznych udogodnień, takich jak siłownia, pokój gier i przestrzenie do nauki. Ponadto ich dogodna dla studenta lokalizacja umożliwia szybki dostęp do uczelni. 🛏️

3) Nie zostawiaj poszukiwania miejsca do zamieszkania na ostatnią chwilę. Wśród rad od osób, które wyjeżdżały w ramach Erasmusa w przeszłości, właśnie ta przewijała się najczęściej. Wczesne rozpoczęcie poszukiwań zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia dogodnego dla Ciebie miejsca, w korzystnej cenie i dobrej lokalizacji. Dodatkowo będziesz mieć więcej czasu na dopięcie formalności. ⏰

 

Podsumowanie

 

Skorzystanie z Programu Erasmus+ stanowi niepowtarzalną okazję do wszechstronnego rozwoju zarówno w sferze akademickiej, jak i osobistej. Jest to wyzwanie, które wymaga samodzielności i otwartości, a niekiedy też wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jesteśmy jednak przekonane, że to nie tylko okazja do zdobywania wiedzy i poszerzenia swoich horyzontów, ale także szansa na wspaniałą przygodę, wzbogacenie swojego życia o doświadczenia kulturowe, szlifowanie języka obcego i budowanie nowych, międzynarodowych relacji. 😎

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo